Algemene voorwaarden

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 


AANMELDING
Lid: natuurlijk persoon (m/v), die dit lidmaatschap aangaat met Outpost Gym . Door alle gevraagde informatie in te vullen en op registreren te klikken gaat de persoon akkoord met inschrijving bij Outpost Gym en daarmee met deze algemene voorwaarden.  


LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 maand, waarna het steeds met 1 maand automatisch verlengd wordt. Door aanmelding bij Outpost Gym verplicht het lid zich tot betaling van de maandelijkse contributie. Dit kan middels automatische incasso. De hoogte van de contributie wordt vermeld op de site, www.outpostgym.nl

De factuur moet voldaan zijn voor de betalingstermijn verloopt zoals vermeld op de factuur. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Outpost Gym is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Persoonlijke
gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door lid zelf. 


WIJZIGING TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES
Outpost Gym houdt zich het recht voor om de hoogte van de contributie en openingstijden te wijzigen. Dit zal altijd tijdig aan het lid kenbaar gemaakt worden. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en geeft het lid niet het recht op enige vermindering daarvan.

 

OMZETTING/OPZEGGING
Opzegging of omzetting van het lidmaatschap dient zelf te aan gegeven te worden door het lid, dit kan op zijn/haar persoonlijke pagina. Elke eerste van de maand wordt deze keuze definitief. De opzegtermijn is tenminste een volledig incasso periode (1 maand). Telefonische en/of mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. Uitzonderingen worden altijd door de coaches per geval beoordeeld. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij een van onze coaches.
Restitutie van reeds betaalde contributie wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk.  Outpost Gym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijk schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de coaches of eigenaren een lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van al betaalde contributie.

 

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik maken van de faciliteiten van Outpost Gym is geheel voor eigen risico van het lid. Outpost Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Daarnaast aanvaardt Outpost Gym geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Outpost Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren.  Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Outpost Gym, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

 

HUISREGELS
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Outpost Gym en hiernaar te handelen. De huisregels zijn te vinden op muur naast de toegang. Outpost Gym kan deze regels op elk moment aanvullen en/of veranderen.

 

Nieuws/tips

Belangrijke update n.a.v. de persconferentie

Nieuwe regels in de gym per 4 nov 22:00 uur.


Nieuw trainings blok

Nieuw trainings blok. En wat kun je verwachten?


Gym Jones Fundamentals Seminar

Gym Jones Fundamental Seminar 11 & 12 May 2019


Meer